Verksamheten inom NxCity Sweden AB representerar förutom solenergiprojekt en spännande portfölj av produkter och tjänster inom hållbarhet, energi, byggteknik, transport- och infrastrukturlösningar!
  - Energisystem
- Nybyggnation/renovering/tillbyggnad
- Transport/mobilitet/fordon/laddningslösningar
- AI/it-system
- Resurser/miljövård
- Råvaror
- Health science
För detaljer se bloggen  "En palett av möjligheter" 

Unik bilddatabas förvärvas

Mars 2021

Den s k ”Kreuger-/Brilliotska bilddatabasen” har förvärvats av Nx City Sweden AB från Svensk-Internationella Pressbyrån- SIP.

Databasen består av tiotusentals bilder producerade under åren 1928-1991 och täcker informativa bilder med bildtexter från pressbyrån SIPs drygt 60-åriga verksamhet. Byrån spred via ett stort antal nyhetsbrev per post i tiotalet språkversioner intressant pressinformation av de mest skilda slag från Sverige till hundratals nyhetsmedia runt om i världen. Till en början i regi av Utrikesedepartementet-UD och senare via Svenska Exportföreningen och Exportrådet innan verksamheten överfördes till privat regi under 1990-talet.


April 2021

Ny samarbetspartner

 

Specialistföretaget inom energi- och hållbarhetsteknik blir återförsäljare för Midsummer 

Effektiva och estetiskt tilltalande solenergisystem utgör en ledstjärna för Midsummers nya innovativa tekniska lösningar för morgondagens solcellsinstallationer. Tekniken bygger i motsats till traditionella solcellsmoduler på 2 mm tunna filmmaterial som går att integrera i byggnader och fasader. Detta för estetiskt tilltalande installationer, där men vill undvika hål i taket med läckagerisker samt för ökad energipotential genom möjligheterna att bättre tillvarata solens strålning mot byggnaden och andra ytor. Midsummers solenergisystem finns i versioner bl a integrerade i takplåt, betongpannor mm.


Bred verksamhetVerksamheten inom NxCity Sweden AB representerar en spännande portfölj av produkter och tjänster i hållbarhetens tecken. Nedan redovisas exempel från områden inom hållbarhet, energi, byggteknik, transport- och infrastrukturlösningar!  

NxCity Sweden AB grundades år 2013. Verksamheten var första åren helt kopplad främst till teknikutveckling inom det geotermiska energiområdet. Från 2018 utvecklades verksamheten till att även inkludera solenergisystem. Exempel är ett 50-tal fastighetsägare i Nacka Kommun vilka installerat solenergisystem genom rationell och kostnadseffektiv gruppupphandling. Idag erbjuds för- och görbarhetsstudier för omställnings- och hållbarhetsprojekt inför satsningar på smarta hållbara städer, samhällen, kommuner och företag. Exempel är solenergiinstallationer, laddningslösningar för elfordon, smarta hållbara byggnationslösningar och närliggande hållbarhetsprojekt. Även för privatpersoner erbjuds för- och görbarhetsstudier gällande energi, byggnation och infrastruktur med utgångspunkt i konsultinsatser för att ge beslutsunderlag inför investering och genomförande

Breddat verksamhet 2021

Under 2021 expanderar NxCity Sweden sin verksamhet med ambitionen av genom ett brett utbud av produkter och tjänster bli en bred leverantör inom hållbarhets- och ”Smart City”- lösningar. Utbudet innefattar flerfaldigt internationellt prisbelönta svenska utvecklare och entreprenörer. Levererade produkter, tjänster och system ska vara komplementära, modulära och särskilt anpassade och sammansatta för att möjliggöra smarta hållbara städer, urbana miljöer och industrier inriktade på cirkulära stabila ekonomier, välfärd/hälsa och global säkerhet.  

Beroende på projekt och förutsättningar nedan kan samarbeten och avtal ske i total- eller delentreprender, görbarhets- och förstudier och pilotprojekt, utvecklingsprojekt, projektfinansiering, operationell drift och underhåll, samt i joint ventures.  Kontakta oss för en dialog baserat på individuella behov och förutsättningar. Ett globalt nätverk av kompetenta samarbetspartner och leverantörer står vid behov till förfogande.!

1."NxGeo" - anläggningar för förnyelsebar utsläppsfri basenergi värme, kyla, el.   

Nästa generations förnyelsebara utsläppsfria basenergisystem för smarta hållbara städer och industrier. Bygger på nya systemtekniska lösningar för att effektivare och i princip överallt på jordklotet, i synnerhet i urbana och industrialiserade delar, exploatera och omvandla den gigantiska djupgeotermiska energin som jordklotet representerar. Tidigare system och principer har bara varit realiserbara på extrema platser med mycket speciella geologiska egenskaper och förutsättningar. Initiala avtal om etablering i kinesiska staden Changshu (Shanghai-regionen) föreligger sedan 2019. Etableringar inom Europa och i Sverige samt Tyskland på väg, vilket är nästa logiska steg. Systempatenterat koncept. Applikationer för produktion av el, värme, kyla och lågtempererad kaskadbaserad värme för smarta städer, industrier, försvarsanläggningar m.m., görbarhets- och förstudier, utvecklingsprojekt,

Summary: World’s first system- and concept solution for establishments of renewable emission free baseload energy (heating, cooling, electricity) in large quantities and continuously over time to smart viable cities and industries globally. Used the natural abundant geothermal heat deep in the bedrock and converts this heat to renewable energy using advanced thermal energy conversion systems. Capable to deliver energy 24/7/365 without emissions regardless of weather conditions, time of day and seasonal variations. Extremely space efficient establishments and can also be integrated into existing buildings that combine other activities and functions. NxGeo is most likely the most powerful viable and durable method to energize cities, industries and societies worldwide in the coming future for very long periods of time. Ideal for countries, authorities.   

 

2. EiQ House  Komplett modulärt hållbart byggkoncept för alla former av byggnader. Optimerar Miljö, Hälsa och Energi  

 Nästa generations byggtekniska miljösystem för att optimera byggnaden för miljö-, hälso- och energiaspekterna. EIQ House konceptet är tänkt och förberett för industriell produktion, likt en högautomatiserad bilfabrik med extremt hög precision vilket skapar ett banbrytande "Lego-pussel" av moduler för alla former av miljöoptimerade och självförsörjande byggnader. Mönsterskyddat systemkoncept. Referensbyggnad finns som resultat av ett omfattande privatfinansierat forsknings och utvecklingsprojekt och vetenskapliga samarbeten med bl.a. KTH och andra svenska högskolor.  

 

3. NxAI  Nästa generations AI-baserade digitala sökmotorer.
Nästa generations AI-baserade sökmotor- och rekryteringssystem för att snabbare, effektivare och framför allt med högre precision rekrytera talanger och toppkandidater till alla former av företag, näringsliv, industri och institutioner. Patenterat systemkoncept som passar alla typer av yrkeskårer och professioner i Sverige och globalt. Samarbete kan ske via rekryteringstjänster löpande och ramavtal

 

4. EPac™  Nästa generations hållbara och helt återvinningsbara förpackningskoncept.  

EPac är ett helt återvinnings- och tömningsbart förpackningssystem för alla former av vätskor och trögflytande produkter i ett patenterat systemkoncept. Idealiskt för alla former av mejeriprodukter, drycker samt för kemiskt-tekniska produkter. Bygger på ett sofistikerat och enkelt koncept med innehållet i form av en boll placerad i ett kartonghölje som skydd. Delarna är enkelt separerbara efter användning och till 100% återvinningsbara. Ett direkt svar på kommande EU-direktivet från 1 jan. 2021 som förbjuder plastlaminerade kartong-engångsförpackningar. Produktionsmöjligheter globalt, tillverkningslicenser och teknologi-transferering kan erbjudas enligt separata överenskommelser.

 

5. Garden City buildings™ 

Nytt byggkoncept för urbana byggnader exempelvis skyskrapor och andra större byggnader. Bygger på en rad innovativa konstruktions- och integrationslösningar avseende energi, arkitektur och integrerade gröna växtsystem. Byggnaderna blir tack vare konceptet självförsörjande med vatten, skapar ett hälsobefrämjande mikroklimat som både renar och syresätter och befuktar luften vilket befrämjar hälsan för de som bor och arbetar i byggnaden. ”Garden City buildings” är idealiska att kombinera med ovan beskrivna NxCity djupgeotermiska system, se punkt 1, och blir i sådana kombinationer i princip självförsörjande på elektricitet, värme och kyla samt kaskadbaserade lågtempererade värmeapplikationer

 

6. Greencrete™ 

En patenterad teknik och systemlösning med magnetiskt ledande betong för trådlös induktionsladdning av alla typer av elfordon. Nästa generations byggmaterial för smarta städer och för alla former av infrastrukturer för induktiv sladdlös laddning av elektrifierade fordon (elsparkcyklar, eltruckar och robotar i industrier, elbilar, elbussar, ellastbilar, elbåtar, elvägar m.m.) Den induktiva betongen ser ut och fungerar som konventionell betong. Innovation med elektriskt ledande egenskaper gör betongen lämplig för induktiv trådlös laddning. Elektriska egenskaperna är testade och bekräftade som helt säkra enligt internationella standard och ofarliga för människor. Materialet skapar möjligheter till snabb och effektiv implementering av helt nya miljöoptimerade transportsystem.  

 

7. GreenGrowth™  

Naturliga tillväxthormoner utan negativa effekter jämfört med konventionell antibiotika. Baserat på nya metoder för att extrahera naturliga tillväxthormoner vilka produceras i hjärnan hos människor och djur för att styra den naturliga tillväxtprocessen hos människor och djur. Produkterna är avsedda i först hand för djur och anpassade för naturlig optimering av tillväxten hos, bl.a. höns, grisar, kor, fiskar, skaldjur m.m.

 

8. Nanoteknik FullereneBalls™ C-60 carbon  

Minerals for various innovative application in the nano-technology field. These materials origin from high quality graphite carbon deposits from a rare and extremely rich mining deposit in India. The typical carbon product in pellets form is often referred to as "bucky balls". Typical applications include among other battery technologies, special materials for electronics-, automotive- and aviation- industries, pharmaceutical and health science applications and more. The material is extremely rare and valuable. Market pricing for fullerenes is typically higher than for similar weights in solid gold. The mine in India is considered and confirmed to be one of the richest deposits in the world and also contains a various range other extremely demanded rare earth minerals.  

 

9. PureFules™- Trash-to-value 

Kompletta system för återvinning av osorterade sopor. Omvandlar sopor till högvärdiga produkter, etanol, diesel, flygbränslen och andra drivmedel med högsta miljöklassning. Systemet garanterar samma kvaliteter och egenskaper, eller bättre, jämfört med konventionella jungfruligt framställda bränslen. Tekniken kan bidra till att skapa hållbara städer och samhällen utan negativa utsläpp av klimatgaser såsom CO2 och metan samt minska föroreningar till luft, vattendrag och jord vid soptippar. Extremt platseffektiva systemlösningar som även kan levereras på flytande plattformar för att effektivt placeras direkt i hamnar och tillgängliga sjölägen för hållbar och kontinuerlig återvinning av olika former av sopor.    Summary: Waste recovery and waste recycling system to high quality synthetic fuels.  

 

10. SmartSolar™ 

     Framgångarna med gruppupphandlade solenergiinstallationer enligt ovan har även lett till att ett av våra fokusområden blivit det mest solenergitäta bostadsområdet i Nacka. NxCitys solenergikunder producerar idag betydande volymer egen solel i ambitionen att bli mer eller mindre självförsörjande. Projektet har förberetts för framtida lagring av el för att tanka el- eller hybridbilar inför en utveckling och etablering av nästa generations hållbara och smarta lokalsamhälle. Utbudet innefattar alla former av solenergianläggningar från konventionella solpaneler till mer högpresterande och skuggokänsliga s.k. CIGS-paneler, tunnfilmspaneler, transparenta solpaneler, soltegel, färgade solpaneler och framför allt helt byggnadsintegrerade lösningar, lagringslösningar, bränsleceller, vätgassystem.

 

11. Smartling™ Waste- and bio-heat to electricity

Modulära värmeåtervinningssystem från förbränning till elektricitet. Möjliggör för exempelvis husägare och byggarbetsplatser, jordbruk, industrier m fl att producera egen elektricitet löpande och kostnadseffektivt. Baserat på innovativa värmeåtervinningslösningar som integrerar Stirling-motorer och elgeneratorer.  

 

12. PipeClean™ 

Icke-giftig organisk vätska som renar avlagringar i industriella rörsystem från avlagringar som skapar skaderisker och högre energiförbrukning i flöden. Ett antal industriella referenskunder finns i Sverige i form av vattenverk, pappersindustri, kemi- och livsmedelsfabriker, mejerier, raffinaderier och bilindustrier. Skyddat produktkoncept färdigt för leveranser och partnerskap globalt.  

 

13. NanoClean™ Pollution separation. Luftrening baserad på separation med nanoprecision av luftburna skadliga partiklar.  

Nästa generations nano-precisions-baserade luftreningssystem. Nano Pollution separation kan ses som en industridammsugare för mycket nedsmutsade och dammintensiva miljöer. Nano Pollution Separation erbjuder effektivare teknik än mekaniska filter i konventionella dammsugare. Luften renas med den avancerade ”nanoseparatorn” baserad på avancerade aerodynamiska cyklonteknik som separerar partiklarna ner till nanostorlek. Banbrytande effektivare än filterbaserad luftrening och med mängder av industriella marknadsapplikationer genom patenterat svenskutvecklat systemkoncept. Kan även användas för att ersätta katalysatorer på förbränningsmotorer för att rena avgaser med nanoprecision.

 

14. SmartCar fleets™  

New portfolio of highly sophisticated Electrical EV-vehicles and charging solutions for smart viable cities and urban areas. Ideal for Mobility service operators, rental services, leasing., company car fleets and public sales.  

 

15. Smart Viable City projects™  Development projects for Smart Viable City projects  

Smart Viable Cities projects - det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer är den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. Viable Cities leds av KTH och involverar NxCity Sweden’s strategiska samarbetspartner MontLibre Group som utvald och certifierad expert tillsammans med ett 50-tal aktörer från flera olika forskningsfält, näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle. Programmets fokusområden utgår från medborgarnas intressen, drivkrafter och behov och genomförs med tydlig medborgarinvolvering.

 

16. Nanobaserad luftrening “Nano-Pure-Air”. Luftreningssystem med DEP-technology)

Revolutionerande nytt luftreningssystem med nanoprecision (Disposable Electrostatic Precipitators) utan traditionella mekaniska filter. Nano-Pure-air separerar de minsta mest skadliga partiklarna. Luftreningen sker genom jonisering av partiklarna vilket gör att de attraheras av en motsatt laddad yta som ”suger” partiklarna ur luften med hjälp av elektrostatisk kraft. Lämpligt bl a för  skolor, daghem, bostäder, kontor, industrier där människor idag utsätts för skadliga små luftpartiklar, sot, smog och avgaser inkluderande möjligheten att rena viruspartiklar i luft. Nano-Pure-Air använder inte konventionella mekaniska filter vilket ger fördelar som lägre och konstant låg energiförbrukning, inga filterbyten samt lägre underhållskostnader. Produkterna finns anpassade i storlekar från individuell användning i hemmakontoret, skolor, daghem till sjukhus, stora industrilokaler och varuhus.  Patenterad produktteknologi utvecklad i Sverige för globala marknader.  

Nano-pure-air is a new range or highly sophisticated more efficient air purification solutions based on patented DEP – (Disposable Electrostatic Precipitators) that do not require conventional mechanical filters. More efficient air purification, lower energy consumption higher efficiency. Available in many sizes depending on applications.  

 

  17 Laserdetect

 – Svenskt ”early-warning” vatten-anti-kontamineringssystem och kvalitetssystem för växter och plantor. Systemet detekterar olika former av förgiftningar i vatten, bakterier- till och med virus- i realtid med avancerade integrerade lasertekniker. Utvecklad i Sverige i samverkan med KTH. Hela systemet kan levereras integrerat t ex i mindre containerenhet.

Kontakt:

 NxCity Marknadsavdelning:  

Epost: info@nxcity.se  

Telefon tel. 07084135 35 alt. 0709146 970